Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

  • na adresu: Centar za socijalnu skrb Virovitica, Vladimira Nazora 2, 33 000 Virovitica
  • elektroničkom poštom: dklement@socskrb.hr
  • na broj faksa: 033/ 722-706
  • usmeno u prijemnom uredu Centra za socijalnu skrb Virovitica, Podružnici Pitomača ili Podružnici Obiteljski Centar
  • telefonom na 033/721-530, 033/722-834 o čemu se sastavlja službena bilješka

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim, korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013.).

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija