NATJEČAJ za radno mjesto – magistar psihologije

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Virovitica, Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica, objavljuje

N A T J E ČA J za radno mjesto magistar psihologije – jedan izvršitelj, neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

– diplomski sveučilišni studij psihologije
– 12 mjeseci radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
– odobrenje za samostalan rad
– nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne Novine“ br:157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 13/17.)
– vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o traženoj stručnoj spremi
– osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /ne starije od mjesec dana/
– dokaz o dosadašnjem radnom stažu.

Kao dokaz o radnom stažu i iskustvu potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

– elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku putem korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili
– presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadržava vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
– dokaz o položenom stručnom ispitu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju tih uvjeta /rješenja, odluke, ugovore, uvjerenja, evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/, kako bi pod jednakim uvjetima ostvario pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate.

Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava kojom se poziva na natječaj i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Za kandidata koji u vrijeme prijave na natječaj u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određene za pripravnički staž, primijeniti će se odredbe članka 217. Zakona o socijalnoj skrbi samo u onom slučaju ako se na natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava sve tražene uvjete.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od 15 (petnaest) dana, od dana objave u „Narodnim novinama“, s naznakom: „Za Natječaj“, na adresu: Centar za socijalnu skrb Virovitica, Vladimira Nazora 2, 33000 Virovitica.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NATJEČAJ-PSIHOLOG – dokumentacija