Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto: socijalni/a radnik/ca – jedan izvršitelj

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Virovitica, Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/701, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-2 od 24. lipnja 2021., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica, objavljuje

J A V N I   N A T J E ČA J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto
socijalni/a radnik/ca, – jedan izvršitelj, neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI

– završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada/socijalne politike

– 12 mjeseci radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom  stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada

– nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne Novine“ br:157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

– vozački ispit „B“ kategorije

Tekst natječaja – PREUZMI