JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

Na temelju članka 55. Zakona o radu („Narodne Novine“ br. 93/14,127/17), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“ br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4, članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Virovitica, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

Diplomirani pravnik/ca, diplomski sveučilišni studij prava – jedan izvršitelj

Uvjeti:

Na natječaj se mogu javiti osobe bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini, prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i kod kojih ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“ br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– presliku osobne iskaznice

– presliku diplome

– elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja)

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva prijava u njihovoj evidenciji

(ne stariju od dana objave natječaja)

– uvjerenje o nekažnjavanju

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju tih uvjeta (rješenja, odluke, ugovore, uvjerenja, evidencijski listi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), kako bi pod jednakim uvjetima ostvarili pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Da bi ostvarili pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Virovitica da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, podnose se u roku od 14 (četrnaest) dana, od dana objave u „Narodnim Novinama“, s naznakom: “Za javni natječaj – pripravništvo“, na adresu: Centar za socijalnu skrb Virovitica, 33000 Virovitica, Vladimira Nazora 2.

Nepotpune, nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NATJEČAJ – PRAVNIK PRIPRAVNIK